1

Aihe: 2009 Landscape Bonsai Exhibition in Chongqing

http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-130.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-131.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-132.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-133.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-134.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-135.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-136.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-137.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-138.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-139.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-140.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-141.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-142.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-143.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-144.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-145.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-146.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-147.jpg
http://www.beijingbonsai.com/Bonsai-picture/bonsai-1/bonsai-147.jpg

Thank you watch!
2009 China Chongqing bonsai exhibition.
There are more after the report from  “BeiJing Bonsai" Web

Source:
http://www.beijingbonsai.com/appreciati … -1406.html